راستش به خودم قول دادم تا وقتی واقعا بطور عملی یه کاری انجام ندادم نیام چیزی ننویسم!

آقای شرافتی یه فایلی در چنل رادیو صدای زمین گذاشت مدتها پیش به اسم " دو مثل دوستت دارم.."

یه تیکه از اون فایل، یجایی هست که با حالت خاصی میگه /خوشحالم../

انگار یه نفس عمیق کشیده باشی یا به برفای زیر پاهات نگاه کرده باشی..

خوشحالم...

بالاخره دارم میشکنم سنگ روی تنمو..

صدای ترک خوردنش لذتبخشه!این درد لعنتی خیلی لذتبخشه...دردی که حاصل زیر پاگذاشتن خودته! خودی که باید انداختش لای زباله های غیرقابل بازیافت!