ما همیشه با عشق فریب می خوریم، زخمی می شویم و گاهی غم بر وجودمان چیره می شود، اما باز هم عشق می ورزیم؛ و زمانی که با مرگ دست و پنجه نرم می کنیم، به گذشته نگاه می کنیم و به خودمان می گوییم : من بارها زجر کشیدم؛ گاهی اشتباه کردم، اما همیشه عشق ورزیدم...

📗 بیلی

#آنا گاوالدا


اگه این آخریش باشه چی؟

حس میکنم آخریشه.

حس میکنم قبل آخرین نفس باید برم بهش بگم

همه ی زندگیم آدمارو دوست داشتم

 همه ی عشق و وجودمو نثار اون عده ی کمی کردم که تنهاترم کردن..

تنهاتر شدم

اما باز عاشق شدم

اولین و اسطوره ای ترین عشق زندگیم سیروان بود...اون تنهام نکرد..اون بالهامو باز کرد..رویاهامو ساخت..بهم امید داد..باعث شد تا امروز حتی بعد شکست های متوالی ادامه بدم...حتی اگه همه ی گذشته ام یه شکست واقعی بوده باشه..دوست داشتن اون....بزرگم کرد میفهمی؟..

اون یه عشق واقعیه....

خودش نمیدونه هیچوقتم نمیدونه..

حالا بعد این سالها به خودم میگم یعنی میخوای بدون دیدنش بری؟

اون شب توو خواب..

انگشتای کوچیکمو گرفت..دستام میلرزید..گفت هی راسن..گوش کن..اما من فقط گریه کردم..گرفت دستمو نگام کرد....گریه کردم....گریه کردم..

یجایی هست که دیگه هیچی معنی نداره

اون کسی ام که معنی داره نمیتونه نجاتت بده

تو تنها کسی هستی که میتونی خودتو نجات بدی

و این تو هم تمایلی به نجات پیدا کردن نداره

دیگه نمیخوام توو زندگی ادما وجود داشته باشم

دیگه نمیخوام کسی رو دوست داشته باشم

من نمیخوام عاشق شم!

میخوام بذارم برم

نمیخوام با همه ی وجودم برای کسی باشم که..

ولی یه مشکل گنده وجود داره

من از بچگی

بطرز جنون آمیزی به بقیه عشق ورزیدم

به اندک آدمهایی که با همه ی وجودم عاشقشون بودم

نمیدونم چرا اینجوری میکنم

چرا انقد ...

که تهشم تنهاتر بشم🍃

این ادم لعنتی چطور میتونه عاشق نباشه؟

عاشق نشه؟

اما نمیخوام دیگه....

شاید تو آخریش باشی🍃

اگه خواستم برم

بخاطر همون چندثانیه که حس نکردم تنهام

میام و بهت میگم..

مهم نیست

که تهش

باز تنهام

منکه دیگه نیستم

فقط آخرین عشق توی قلبمو هدیه میکنم و میرم......