برگشتم که بنویسم...

 دیگه برای خودم بنویسم..

نه برای هیچکس..

بخاطر حماقتم خودمو سرزنش نمیکنم.

راستش

یکم قوی تر شدم..

هرچند ترجیح میدادم زندگی ای درکار نباشه

اما من هنوز زنده ام.

و دوباره مینویسم..

سلام.