نامه هجدهم


مو ..

دلم برایت تنگ شده..

اگر از روی دلتنگی امشب دومین سیگارم را امتحان کنم دعوایم نمیکنی؟97.2.26