بعد یه روز سخت که همه تار و پود بدنت درد میکنه و مثل خمیری که وا رفته روی تخت وا رفتی..میخوای سرتو بذاری و فقط یکم بخوابی که چشمت میخوره به یه پیام جدید..

بازش میکنی..قلبت تند تند میزنه.. داری با برق چشمات توو کهکشان قدم میزنی..

Fatemeh :

💬

عیّوق : ستاره ایست سرخ رنگ و روشن در کنار راست کهکشان که پس از ثریا طلوع میکند و پیش از ان غروب. 

مظهر دوری و روشنایی و بلندی ست.." 


کلمات عاجزن..

مرسی که لبخند میشی رو لبام💜