#نامه_ی_سیزدهم.

دارم قدم میزنم مو..

دارم تصمیم میگیرم.

.

.

.

.

..