سلام موی عزیزم.

سلام موی مهربانم.

سلام موی جان جانانم..

میخواهم دست هایت را بگیرم و بگویم چه خوب است که دارمت..

میخواهم توی چشمهایت خیره شوم و اشک از چشمهایم جاری شود و تو هیچ نگویی..🍃

مو؟

یادت می آید یک شب گفتی خودت هم نمیدانی چه شد که بعد اینهمه سال دوباره دلت گیره دو دیوانه شد؟:)

مو

من خوشحال و خوشبختم که تو دوستم داری..

تنها " تو "

وقتهایی که دلم میگیرد

به آن روزی فکر میکنم که به سارا گفتی،

" من راسنو خوب یادمه..

وقتی اولینبار دیدمش، یه حسی بهم میگفت این آدم یجوره دیگست..با بقیه فرق داره🍃"

مو!

فکر کردن به اینکه تو از همان روز اول دوستم داشتی قلبم را از جایش میکند💜

فکر کردن به اینکه من بین آنهمه آدمی که میشناسی شان،

دخترک بنفش دریاهایت هستم..سنجاب کوچولویت هستم...فکر کردن به اینکه دیگر همیشه دخترک بنفش دریاهایت میمانم..

مو!

میخواهم در این نامه بهت بگویم از تو ممنونم

از تو ممنونم برای آنکه دوستم داری..

از تو ممنونم برای آنکه جنس لبخندهایت و برق توی چشمهایت برای این دخترک کوچک و تنها، از جان و دل است و شبیه هیچکس نیست..

مو

من از تو ممنونم که موی منی💜