#نامه_ی_یازدهم

🌲

مو

بعضی شب ها آدم دلش میخواهد چشم هایش را روی هم بگذارد و برگردد به سالهای دور

یا برود به سالهای روبرو..

فقط

اینجایی که اکنون رویش ایستاده

نمانده باشد..

گفتی

" زندگی هرچقدرم مزخرف باشه باید ادامه داد"

مو

من این حرفت را قبول ندارم!

نمیخواهم اینجوری ادامه دهم خب..

این چه وضعش است؟

لطفا یکی بیاید و جلوی بزرگ شدن من را بگیرد!

..

شبت بخیر💜

96/6/18

از طرف دخترک خابالوی بنفش دریاهایت

که حوصله هیچکس را ندارد

خوابش می آید

اما نمیخواهد بخوابد