نامه های راسن به مو.

نامه ی نهم.

"روزی که میخواستم توی دریا غرق شوم."

🐳

#نامه_ی_نهم

این نامه را کنار ساحل برایت مینویسم.

این نامه کوتاه است

محبوب زیبا گوش میدهم

مو

این اخر بدشانسیست که تو مال ما نیستی

مو

اگر دوستت نداشتم

امروز خودم را توی دریا غرق میکردم.