نمیدونم تهش چی میشه.

فقط اومدم بقیه نامه هامو بذارم

تنها بخش زنده ی روحم انگار..

شاید بعدش مردم :)

شاید زنده موندم

کی میدونه؟