شده از شهرت خسته شی؟

از خیابونا..از کوچه ها..از مغازه ها..از "آدمها"..از خونه ات..از درختا..

شده "خسته" شی از ته دلت؟..