بپذیر که تو به روزای سختت مدیونی راسن.

راه رفتن روی برف نرم لذتبخشه،اما کوهنوردا روی سنگای لیز پا میذارن.اونا انگشتاشون همیشه توو جیباشون نیست.اونا معمولن یه عینک خاصی رو چشماشونه.

 تو از پس اش برمیای.

وقتی نگاهت عوض شه، بهای این تغییر روبرو شدن با حوادث جدیدیه که میتونه مسیر زندگیتو به کل عوض کنه.

تو میتونی مقاومت کنی و یه پیچ تنها باقی بمونی

تو میتونی یه راه جدید پیدا کنی و گذشته تو رها کنی ..

بهمن اون وقتی تورو با خودش میبره که فهمیده جرعت پذیرفتن خودتو نداری!

خودتو بپذیر..

دونه های سبز رو کف دستات بکار..

راه بهتری پیدا میکنی..

زندگی خوبه!

آدما قول الکی زیاد میدن،

 فهمیدم درست نیست رو قول آدما حساب کنم.

درستش اینه رو قدرت و توانایی خودم حساب کنم

بقیه اش باد هواست🍀👍