بیست سالگی سن عجیبیه.

 تو با تیکه های وحشتناکی از شخصیتت روبرو میشی که هرگز متوجه وجودشون نبودی.

باورش سخته،

اما تو یه تیکه از تصویر یه تبر رو درست کنار اون جوونه میبینی!