مخم داره سوت میکشه از خستگی..دو فصل دو سه صفحه ای مونده از جزوه ای که تقریبا سه چهار بار خوندمش و باز ولش نمیکنم چون جملاتش فلسفی و فراره..مغزم داره خواب میره..اون دو فصلو بیشتر خوندم و بهتر بلدم..حفظم اصلا خط به خطشو.فقط پنج فصل اول نیاز به مرور نهایی داشت که الان تموم شد و خیالم راحت شد از خودم.

میرم بخوابم که وقتی بیدار شدم اون دو فصلم یه نگاه کنم و برم برای اولین امتحان.به تاریخ1395/3/16

شروع پایان ترم دو..